Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kultúrny dom Kaľamenová - stavebné úpravy Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Hplus, a.s.,
3500.00 €
predaj pozemku KN-C č. 48/20 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Kaľamenová
0.00 €
predaj pozemku KN-C č. 48/20 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Obec Kaľamenová
165.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
450.00 €
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6477.60 €
Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: NN Tatry- Sympatia d.d.s.,a.s.
15.00 €
Zber, preprava, odvoz a uloženie KO Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
0.00 €
Zimná údržba komunikácií v obci Kaľamenová Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Dušan Zádielský
20.00 €
systémová podpora dát Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
obnova sústavy verejného osvetlenia Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
16200.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
200.00 €
Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: OSP, a.s. Obchod.Stavebnícto.Podnikanie Prievidza
30604.88 €
zriadenie vecného bremena na parcele č. 48/3 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Jana Čičmancová, Ing. Jaroslav Šmiček
10.00 €
zriadenie vecného bremena na parcele č. 48/3 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Jana Čičmancová, Ing. Jaroslav Šmiček
10.00 €
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s NATUR-PACK, a.s. Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
430.00 €
aktualizácia a spracovanie dát do programu WinCITY Kataster Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
30.00 €
Služby súvisiace so žiadosťou o nenávr. príspevok Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
zimná údržba komunikácií v obci Kaľamenová Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Dušan Zádielský
20.00 €
Bezpečnostný projekt Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Insomnium, s.r.o.
316.80 €
spracovanie PHSR na roky 2014-2020 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Regionálny rozvojová agentúra Turiec
300.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
270.00 €
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti SCVČ TK Deep Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Súkromné centrum voľného času TK Dep
156.00 €
Dotácia na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti SCVČ ABC Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Súkromné centrum voľného času ABC Martin
390.00 €
úrazové poistenie uchádzaťov o zamestnanie počas AČ Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
3.25 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Vysporiadanie práv výkonných umelcov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovgram
33.50 €