Starosta obce

Starostka obce: Martina Mračková

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťachoch je správnym orgánom / ust. § 13  ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. / a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane /ust. § 1 a písm. b/ zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov/.