Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
výpožička tabletu a SIM na sčítanie obyvateľov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovenská republika - Štatický úrad SR
0.00 €
Dohoda zmluvných strán o zabezpečení systému nakladania s obalmi Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: ASEKOL SK, s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie nakladania s odpadom Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: EkoOil - Slovakia s.r.o.
60.00 €
návratná finančná výpomoc z dôvodu výpadku dane z príjmov v dôsledku pandémie COVID-19 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1151.00 €
Uloženie inžinierskej siete /NN prípojky/ parc. C-KN č. 187/1, C-KN 187/2 k.ú. Kaľamenová Odb.: Jozef Haco
Dod.: Obec Kaľamenová
0.00 €
zneškodňovanie odpadov na skládke Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
0.00 €
Zmena poplatkov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
GDPR Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: SUCHY&PARTNERS s.r.o.
15.00 €
zneškodňovanie odpadov na skládke Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
0.00 €
Vypracovanie dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Mgr. Anna Jánošíková
100.00 €
ukončenie zmluvy Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
50901.65 €
zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Program rozvoja vidieka SR 2014 -2020 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
50901.65 €
Výmena strešnej krytiny na Kutúrnom dome Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Mário Lacko
14795.00 €
poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
33300.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
činnosti Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Dubové
245.00 €
kúpa parc.KN-C 186/2, KN-C 12/3 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ing. Mgr. Jozef Gíreth
2.00 €
predaj parc. KN-C 188/3 Odb.: Zdenko Čičmanec
Dod.: Obec Kaľamenová
85.00 €
predaj parc. KN-C 184/4, KN-C 188/4 Odb.: Ing. Mgr. Jozef Gíreth
Dod.: Obec Kaľamenová
625.00 €
Zmena znenia Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
vytvorenie webstránky, domeny a webhostingu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: wbx, s.r.o.
540.00 €
vypracovanie dokumentu GDPR Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
200.00 €
výkon funkcie zodpovednej osob GDPR Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
15.00 €
poverenie spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
nájom obecných pozemkov Odb.: Zdenko Čičmanec
Dod.: Obec Kaľamenová
150.00 €
Kultúrny dom Kaľamenová - stavebné úpravy Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Hplus, a.s.,
3500.00 €
predaj pozemku KN-C č. 48/20 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Kaľamenová
0.00 €
predaj pozemku KN-C č. 48/20 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Obec Kaľamenová
165.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
450.00 €
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6477.60 €
Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: NN Tatry- Sympatia d.d.s.,a.s.
15.00 €
Zber, preprava, odvoz a uloženie KO Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
0.00 €
Zimná údržba komunikácií v obci Kaľamenová Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Dušan Zádielský
20.00 €
systémová podpora dát Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
obnova sústavy verejného osvetlenia Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
16200.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
200.00 €
Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: OSP, a.s. Obchod.Stavebnícto.Podnikanie Prievidza
30604.88 €
zriadenie vecného bremena na parcele č. 48/3 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Jana Čičmancová, Ing. Jaroslav Šmiček
10.00 €
zriadenie vecného bremena na parcele č. 48/3 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Jana Čičmancová, Ing. Jaroslav Šmiček
10.00 €
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s NATUR-PACK, a.s. Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
430.00 €
aktualizácia a spracovanie dát do programu WinCITY Kataster Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
30.00 €
Služby súvisiace so žiadosťou o nenávr. príspevok Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
zimná údržba komunikácií v obci Kaľamenová Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Dušan Zádielský
20.00 €
Bezpečnostný projekt Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Insomnium, s.r.o.
316.80 €
spracovanie PHSR na roky 2014-2020 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Regionálny rozvojová agentúra Turiec
300.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
270.00 €
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti SCVČ TK Deep Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Súkromné centrum voľného času TK Dep
156.00 €
Dotácia na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti SCVČ ABC Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Súkromné centrum voľného času ABC Martin
390.00 €
úrazové poistenie uchádzaťov o zamestnanie počas AČ Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
3.25 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Vysporiadanie práv výkonných umelcov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovgram
33.50 €